Programet Tona
MENAXHIM BIZNESI
6 seanca leksionesh nga 2 orë - Çmimi 15.000 ALL
shitje marketing

Fokusi i trajnimit: Si të ndërtosh dhe menaxhosh një biznes të qëndrueshem dhe një ekip produktiv, në formën më efikase dhe progresive.

Programi:

1-Modelet e Biznesit & Menaxhimi Efektiv

2-Vizioni, Objektivat, Strategjia & Motivimi 

3-Organizimi i Punës & Procedurave

4-Mjetet, Komunkimi & Teknologjia

5-Delegimi & Matja e Performancës

6-Lidershipi & Fuqizimi i Ekipit

 

Trajnim i përshtatshëm për Menaxherë, Drejtues, Sipërmarrës, Përgjegjës Sektori, Administratorë, të Vetëpunësuar, Etj , të angazhuar në ç’do nivel dhe kategori biznesi ekzitues apo start-up.

(!) Informacion ose Rezervim: Mobile / Viber / Whatsapp 355698510120  / 0696064624  E-Mail: info@adapt.al

SHITJE & MARKETING
6 seanca leksionesh nga 2 orë - Çmimi 15.000 ALL
strategji financiare

Fokusi i trajnimit: Si të shesësh më mirë produktet dhe shërbimet, të reklamosh dhe të njohesh bazat kryesore në marketing.

Programi: 

1-Pricipet Ekonomike & Arti i Shitjeve

2-Njohja e Produktit & Blerësit

3-Procedurat e Shitjeve & Organizimi

4-Komunikimi, Media & Reklamimi

5-Strategjitë e Marketingut Modern ‘STP’

6-Modelet e Marketingut ‘MIX’ & Efektiviteti

Trajnim i përshtatshëm për : Menaxherë Shitjesh, Agjentë Shitjesh, Shitës, PR, Punonjës Shërbimesh, Hotelierë, Kamarierë, Operatorë Shërbimi, Account Manager, Client Service, Sales Manager, Etj. në ç’do profil biznesi apo sektori.

(!) Informacion ose Rezervim: Mobile / Viber / Whatsapp 355698510120  / 0696064624  E-Mail: info@adapt.al

ZHVILLIMI PERSONAL & PROFESIONAL
6 seanca leksionesh nga 2 orë - Çmimi 15.000 ALL

Fokusi i trajnimit: Si të rrisësh produktivitetin në punë dhe motivimin në jetën e përditshme për të qartësuar dhe arritur rezultate dhe objektiva të reja, me veten dhe të tjerët.

Programi:

1-Rritja e Produktivitetit & Menaxhimi i Stresit

2-Vizioni Personal & Caktimi i Objektivave

3-Menaxhimi i Kohes & Planifikimi

4-Marredheniet & Marreveshjet Efektive

5-Komunikimi & Menaxhimi i Konflikteve

6-Bashkepunimi & Sinergjia

Trajnim i përshtatshëm për këdo individ që synon vetë-përmirësimin dhe rritjen intelektuale, sociale dhe shpirtërore për rezultate më të mira në profesion dhe në jetën private.

(!) Informacion ose Rezervim: Mobile / Viber / Whatsapp 355698510120  / 0696064624  E-Mail: info@adapt.al

SHËRBIM KLIENTI & KOMUNIKIM
6 seanca leksionesh nga 2 orë - Çmimi 15.000 ALL
zhvillim profesional

Fokusi i trajnimit: Si të rrisësh rezultatet dhe nivelin e shërbimit me klientët, duke menaxhuar, komunikuar dhe prezantuar më mirë imazhin e biznesit dhe pruduktet.

Programi: 

1-Sherbimi & Klientela

2-Komunikimi & Gjuha e Trupit

3-Sjellja Efektive & Prezantimi

4-Ndërtimi i Marrëdhënieve & Ofertat

5-Shitjet & Negociatat

6-Produktiviteti & Vetë-menaxhimi

Trajnim i përshtatshëm për Menaxherë, Agjentë, Shitës, PR, Punonjës Shërbimesh, Hotelierë, Kamarierë, Opertatorë Shërbimi, Account Manager, Client Service, Sales Manager dhe të Vetëpunësuar në çdo profil dhe nivel biznesi.

(!) Informacion ose Rezervim: Mobile / Viber / Whatsapp 355698510120  / 0696064624  E-Mail: info@adapt.al

MARKETING DIXHITAL
6 seanca leksionesh nga 2 orë - Çmimi 15.000 ALL

Fokusi i trajnimit: Si të rritësh sot sipërmarrjen dhe shitjet përmes strategjive të marketingut dixhital.

Programi: 

Themelet e strategjise se marketingut dixhital

Kërkimi dhe penetrimi në tregun online

Dizajni i kontenteve kreative & Platforma CANVA

Menaxhimi i suksesshem dhe optimizimi i Rrjeteve Sociale

Promovimi cilësor i produkteve / shërbimeve online

Metodat e Skedulimit të materialit dixhital dhe Matja e statistikave.

onpage dhe offpage SEO

Dizenjim i webit , konvertimi dhe analytics.

Prezantime në “Visual Marketing”, “Rapid graphic design”, “Google PPC”, “E-Mail marketing”, Web marketing etj.

Trajnim i përshtatshëm për për Stafet e Sipërmarrjeve shqiptare; Menaxherë; Shitës dhe marketerë ; Studentë;  Individë që duan Suksesin për Sipërmarrjet, etj

(!) Informacion ose Rezervim: Mobile / Viber / Whatsapp 355698510120  /  0696064624  E-Mail: info@adapt.al

Dizajn Grafik
8 seanca praktike nga 2 orë / 1 Nivel - Çmimi 18.000 ALL
dizajn grafik

Kursi i ‘graphic design’ zhvillohet në 1 deri në 3 nivele mësimore.

Në nivelin e parë trajtohen: krijimi i logove, dizajni i etiketave të produkteve, dizajni i personalizuar për artikuj zyrtare dhe posterat reklamues, të ndërtuara përmes përdorimit dhe alternimit të programeve Adobe Illustrator dhe Adobe Photoshop. Në perfundim të këtij niveli, kursanti përfiton aftësitë bazë në fushen e Dizajnit Grafik, të aplikuara në parametrat print dhe web.

Nivelet e tjera të këtij kursi përbejnë avancim me lloje të reja punimesh grafike dhe përvetesimin e programit të shtuar Adobe InDesign. Kursi është modeluar në bazë punimesh konkrete, të ngjashme me ato të tregut aktual të reklamave dhe komunikimit dhe shtrihet në një kohë 2 mujore.

(!) Informacion ose Rezervim: Mobile / Viber / Whatsapp 355698510120  /   0696064624  E-Mail: info@adapt.al

Web Programim
8 seanca praktike nga 2 orë / 1 Nivel - Çmimi 18.000 ALL
web programim

Kursi i ‘web design’ zhvillohet në 1 deri në 3 nivele mësimore. Synimi kryesor i ketij kursi është që të mësohen njohuritë dhe aftësitë e nevojshme bazë të kodimit deri në ndertimin e një Website-i bazik profesional.

Kursi permbledh aftësimin e plotë në gjuhën e programimit HTML, perms Text/Code Editor, Dreamweaver, Brackets, Sublime Text, Notepad++ dhe Framework dhe zgjat 2 muaj.

Nivelet e tjera ofrojnë avancim në mesimin e gjuheve të reja të programimit: CSS, PHP, JavaScript, Jquery dhe MySQL.

(!) Informacion ose Rezervim: Mobile / Viber / Whatsapp 355698510120  / 0696064624  E-Mail: info@adapt.al

Video Animacion
8 seanca praktike nga 2 orë - Çmimi 18.000 ALL
video animacion

Kursi i Video Animacionit zhvillohet në një nivel të vetëm fillestar dhe zgjat 2 muaj. Avancimi është opsional për secilin kursant dhe mund të caktohet me instruktorin.

Kursi ofron aftësimin teknik të nevojshëm për të krijuar grafikë levizëse televizive (animacion 2D) përmes programit Adobe AfterEffects, modifikimit të imazheve në A.Illustrator dhe A.Photoshop, si dhe montazhin dhe editimin audio-vizual përmes programit Adobe Premiere.

Njohuritë e këtij kursi janë të mjaftueshme si bazë për të nisur karrieren si video-grafist.

(!) Informacion ose Rezervim: Mobile / Viber / Whatsapp 355698510120  / 0696064624  E-Mail: info@adapt.al

Bazat Kompjuterike
10 seanca praktike nga 2 orë - Çmimi 15.000 ALL
bazat komjuterike

Në këtë kurs mësohet në një nivel të vetëm përdorimi i kompjuterit, njësitë bazë, interneti dhe përdorimi i programeve të paketës Microsoft Office (Word, Excel, etj) dhe Microsoft Outlook (Mail).

Kursi ofron bazën e njohurive kompjuterike të nevojshmë pothuajse për çdo profesion zyrtar.
Kohëzgjatja caktohet me instruktorin.

(!) Informacion ose Rezervim: Mobile / Viber / Whatsapp 355698510120  /  0696064624  E-Mail: info@adapt.al